מספר טלפון

03-6990735

נהלי המכון - ביטולים והחזרים

בית / נהלי המכון – ביטולים והחזרים

נהלי המכון – ביטולים והחזרים

נהלי המכון – ביטולים, שינוי מתכונת לימודים והחזרים

נהלים במסלולי ההוראה

במקרה בו המכון לא יוכל לקיים את תכניות הלימודים במתכונת המקורית (מסיבות שאינן בשליטת המכון), תהייה רשאית הנהלת המכון להציע שינויים במתכונת הלימודים

נוהל ביטול לימודים ביזמת התלמיד לפני תחילת הלימודים

ביטול רישום לקורס ביזמת התלמיד אינו מזכה בהחזר דמי הרשמה.

במקרה שבו  בוטלה ההרשמה לקורס לפני תחילתו, יוחזר לנרשם  שכר הלימוד ששולם, בניכוי דמי ההרשמה.

לאחר תחילת הלימודים

נוהל החזר סיור

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר