fbpx

תקנון אתר

בית / תקנון אתר

תקנון אתר

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר האינטרנט

מכון אבשלום לידיעת הארץ ע”ש חיים אבשלום יסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע”ר) (להלן: “המכון” ו/או  “העמותה”) מקדם בברכה את המשתמשים באתר האינטרנט שמפעיל המכון.

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שאתם עושים כל שימוש באתר.

בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS)  ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

המכון רשאי לסגור את האתר או לשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון בקשר לכך.

המכון אינו אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – שיגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתרים מקושרים.

המכון אינו אחראי לתקינותם ו/או פעילותם של קישורים שימצאו באתר. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והמכון לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.

המשתמש אינו רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר או במידע הקיים בו או בזכויות  של המכון או של צד ג’ כלשהו.

השימוש באתר אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת.

 

מדיניות הפרטיות

חלק מהפעילות ו/או השירותים הניתנים באתר, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא”ל, טלפון נייד וכד’) . באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.

נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של העמותה ולא ייעשה בהם כל שימוש מעבר למטרת הרישום ואיסוף נתונים סטטיסטים על השימוש באתר.

במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

ה”עוגיות” (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד’. המידע בעוגיות מוצפן, והעמותה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע”י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין העמותה יכולה להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שהעמותה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרשות פגיעה בפרטיותו.

 

רישום מקוון וביצוע תשלום עבור רישום לתוכניות הלימוד/ קורסים/סדנאות/סיורים

יכול ותינתן אפשרות לבצע באתר רישום מקוון וביצוע תשלומים לעמותה עבור הרישום לתוכניות הלימוד/קורסים/סדנאות/סיורים ( הכל להלן: “הקורס”), באמצעות טופס רישום מקוון.

העמותה רשאית לעדכן את טופס הרישום המקוון, מעת לעת.

באחריות המשתתף למלא באופן מלא ונכון את כל הפרטים הנדרשים בטופס הרישום המקוון, ולצרף כל מסמך/אישור שיידרש במהלך הרישום המקוון.

במקום שנדרש אישור ועדת קבלה לרישום לקורס,  אין בעצם מילוי טופס הרישום, אישור על קבלת המשתתף לקורס, והרישום מותנה באישור ועדת הקבלה.

 

הצהרת בריאות

מאחר וחלק מתוכניות הלימוד/הקורסים/הסדנאות/הסיורים (הכל להלן: “הקורס”), כוללים סיורים וטיולים הדורשים מאמץ גופני מסוים, נדרש המשתתף במסגרת טופס הרישום המקוון,  ליתן הצהרת בריאות , כי מצב בריאותו מאפשר לו השתתפות בכל פעילות הקורס, וכי השתתפותו בפעילות בקורס היא על אחריותו בלבד.

 

שינויים וביטולים ע”י המכון

 

ביטולים ביוזמת התלמיד

 

ביטול עסקה – לפני תחילת הפעילות

 

ביטול עסקה –  אחרי תחילת הפעילות

 

ביטול עסקת מכר מרחוק

 

ביטול עסקת מכר מרחוק לאוכלוסיות מיוחדות

תלמיד שהוא בן 65 ומעלה, אדם עם מוגבלות או עולה חדש, זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך ארבעה (4) חודשים, ובלבד שההתקשרות עמו כללה שיחה טלפונית ו/או תקשורת אלקטרונית. יובהר- האמור לא תקף לגבי עסקאות שנעשו רק באמצעות אתר האינטרנט ללא שיחה טלפונית ו/או תקשורת אלקטרונית.

 

ביטול סיורים ו/או קמפוסים והשלמתם

ההשתתפות בסיורים עפ”י תכנית הלימודים שנקבעה מראש, מהותית הן לקיומו המקצועי והאיכותי  של הקורס והן לאור התיאומים הרבים שכרוכים בכך. יחד עם זאת, המכון מודע לכך כי לעיתים נאלצים תלמידים לבטל את השתתפותם בסיורים מסיבות שונות ובעל כורחם. לפיכך, מאפשר המכון  ביטול השתתפות בסיור והשלמתו במועד מאוחר יותר. בכל תכניות הקורסים והמגמות השונות, מפורטים נוהלי הביטול שחלים בנוגע לאותה תכנית.

 

קבלת דברי פרסומת- דיוור ישיר אלקטרוני

במעמד הרישום באתר, יסמן המשתמש אם הוא מסכים, כי המכון ו/או גופים אשר עימם קשור המכון, יפנו אליו על-פי החלטת המכון, בהצעות והטבות .  ההצעות וההטבות הנ”ל עשויות לכלול דברי פרסומת באמצעות הצעות/הפניות/הודעות/חיוויים באתר, לטלפון הנייד של המשתמש, ובדוא”ל.

משתמש שנתן הסכמתו כאמור, שאינו מעוניין עוד לקבל הודעות במייל ו/או לטלפון הנייד, רשאי, בכל עת, להודיע למכון על רצונו להסיר את כתובת הדוא”ל שלו או מספר הטלפון הנייד שלו,  מרשימת הדיוור של המכון, ע”י שליחת הודעה ל: m_avshalom@avshalom-inst.co.il ופרטי ההתקשרות שביקש  יוסרו מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור.

 

הדין וסמכות השיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז תל-אביב המוסמכים לדון בעניין.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר

פניה מהירה

ניתן לשלוח פניות בכל נושא הקשור למכון אבשלום, רישום, תשלום אונליין, תוכן קורסים, פעילויות ועוד.

טוען...
Form Uploaded
[training_simple_products]
[event_modal_shortcode]

הזמנת כרטיסים

אנא בחרו את המוצרים המתאימים לכם

[course_modal_shortcode]
[event_modal_shortcode]
דילוג לתוכן